Monday, 21 September 2020

Viveka Chudamani Shlokas 61 - 70

 

Friday, 11 September 2020

Viveka Chudamani shlokas 51 - 60

 

Vivekachudamani (Shlokas 91 to 110)

॥ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितो विवेकचूडामणिः ॥   मूलश्लोक:   बाह्येन्द्रियै: स्थूलपदार्थसेवां स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपाम् । करो...